Reklamace a spory

REKLAMACE

1) Zjistí-li kterýkoli z Účastníků chyby nebo omyly při vyúčtování plateb podle Smlouvy, je oprávněn tuto skutečnost u druhého Účastníka reklamovat. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtovaných plateb.

2) V případě vzniku situace předpokládající vzájemné vypořádání podle ustanovení odst. 1) tohoto článku předá vyzývající Účastník druhému Účastníkovi písemnou výzvu k odstranění zjištěného stavu a k jeho nápravě, tedy reklamaci vyúčtování dodávky elektřiny nebo distribučních služeb, případně reklamaci měření dodávky elektřiny. Reklamace bude obsahovat zejména:

a) identifikaci vyzývajícího Účastníka;

b) identifikační údaje reklamované faktury, vč. variabilního symbolu, a je-li reklamováno měření, také číslo odběrného místa, číslo elektroměru a zjištěné stavy;

c) přesný popis reklamované skutečnosti a odůvodnění reklamace, včetně případné dokumentace a další důležité skutečnosti rozhodné pro posouzení reklamace;

d) podpis Účastníka nebo jeho oprávněného zástupce, není-li reklamováno prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Účastníkem později rozšiřované a nově uplatňované nároky týkající se reklamace budou považovány za novou reklamaci.

3) Zákazník je oprávněn písemně reklamovat Platební kalendář nebo rozpis záloh na příslušné období z důvodu jeho nepřiměřenosti nejpozději do splatnosti první takto předepsané zálohy.

4) Účastník, vůči kterému je reklamace uplatněna, tuto přešetří a výsledek šetření oznámí písemně reklamujícímu Účastníkovi ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy reklamaci obdržel. Byla-li reklamace oprávněná, bude neprodleně provedeno vzájemné vypořádání rozdílů v platbách, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace příslušnému Účastníkovi, není-li stanoveno právním předpisem jinak. V případě reklamace jiných skutečností, než vyúčtování plateb elektřiny, se postupuje obdobně. Je-li v rámci vypořádání Obchodník povinen vrátit Zákazníkovi přeplatek, v souladu se smlouvou

5) Reklamace se uplatňuje doručením na zasílací adresu vyzvaného Účastníka uvedenou v příslušné Smlouvě.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

1) Účastníci se zavazují, že vynaloží (a to i každý samostatně) veškeré úsilí, aby byly případné spory vyplývající ze Smlouvy urovnány smírnou cestou; zavazují se, že budou postupovat tak, aby sporná situace byla objektivně vysvětlena a za tímto účelem si poskytnou nezbytnou součinnost.

2) Případná příslušnost soudu pro řešení sporů vzniklých v souvislosti se Smlouvou je stanovena příslušným právním předpisem; v případě soudního řízení ve sporech s mezinárodním prvkem je místně příslušný vždy soud podle sídla Obchodníka. Rozhodným právem bude vždy právo České republiky (přičemž se vylučuje zpětný odkaz na jiné než české právo).