Prohlášení o ochraně osobních údajů

Použitím web formuláře DS elektro vyjadřuje kupující svůj souhlas s tím, aby jím uvedené osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) byly zpracovávány a vedeny v databázi prodávajícího. Tento souhlas je oprávněn kupující kdykoliv písemně odvolat, po jeho odvolání přestane prodávající nadále zpracovávat osobní údaje kupujícího.

Dále má kupující právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Při zpracovávání osobních údajů plní prodávající povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby prodávajícího (zejména za účelem plnění povinností a výkonu práv z kupních smluv a za účelem zasílání informací o zboží prodávajícího kupujícím), jsou řádně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou, kdy je to nezbytné pro řádné splnění kupní smlouvy (např. sdělení adresy pro doručení zboží).

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.